Hyresvillkor

Allmänna villkor för uthyrning av maskiner och utrustning

HM Hyr och Maskin AB Org nr 556821-8357 1/1-2016

Tillämplighet

Dessa allmänna hyresvillkor tillämpas vid uthyrning av utrustning och maskiner utan förare.

Eventuell ändring av villkoren förutsätter skriftlig form.

Hyresobjekt – Hyrestid

Hyrestiden räknas från och med den tidpunkt hyresobjektet hämtas eller fraktas till beställd plats tills den tidpunkt hyresobjektet återlämnas. Vid återlämnandet skall hyresobjektet vara väl rengjort och i gott skick med hänsyn till normal förslitning.

Är hyresobjektet ej rengjort debiteras hyrestagaren en engångskostnad om 500kr ex moms.

Uthyraren ansvarar för obligatoriska besiktningar av hyresobjektet är utförda av fackman.

Ersättning

Avtalad dygnshyra utgör hyrespris per dygn, utnyttjas maskinen mer än ett arbetsskift om 8 timmar debiteras 150kr tim ex moms.

(gäller endast minigrävare och minidumper)

Det fakturerade beloppet skall vara uthyraren tillhanda senast det datum som anges på fakturan.

Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt gällande räntelag samt förseningsavgift max 450 kr.

Om uthyraren så påfordrar skall hyrestagaren deponera av uthyraren begärt belopp.

Användning

Hyresobjektet får endast användas för sådana arbetsuppgifter och under sådana arbetsförhållanden för vilket det är avsett. Hyresobjektet får inte, utan särskilt tillstånd från uthyraren, flyttas till annan arbetsplats än som avtalats eller användas av annan än hyrestagaren.

Maskiner levereras med full tank varpå hyrestagaren kan välja på att returnera maskinen med full tank eller bli efterdebiterad för drivmedel.

Ansvar

Uthyraren ansvarar för kostnad till följd av normal förslitning. Hyrestagaren ansvarar under hyrestiden för förlust av hyresobjektet/tillbehör samt för samtliga skador som inte utgör normalt slitage.

Uthyraren är inte skyldig ställa annan egendom till förfogande under reparationstiden.

Hyrestagaren ansvarar under hyrestiden för skada som genom hyresobjektet uppkommer för honom själv eller tredje man. Hyrestagaren ansvarar för all skada, d v s såväl person & sakskador, följdskador som ren förmögenhetsskada som tillfogas honom själv eller tredje man i samband med hyresobjektets transport, placering, driftstörning eller användning under hyrestiden.

Förlorat hyresmaterial debiteras till restvärde som värderas av oss.

Försäkring (Se mer under fliken hyresförsäkring)

Under tiden du hyr utrustningen så ansvarar du för det hyrda objektet och därmed för de risker som det utsätts för.

HM Hyr och Maskin AB har i samarbete med Moderna Försäkringar tagit fram en hyresförsäkring som kan tecknas för hyrda maskiner och utrustning.

Den gör att du har kontroll på skade - och stöldrisken för den hyrda utrustningen. Så länge du vidtar normala åtgärder för att förhindra stöld eller skada är självrisken maximalt 3000 kr + moms.

Om skadan skulle vara lägre än självrisken så debiteras verklig kostnad.

Kostnaden för försäkringsskyddet är 5% av hyresbeloppet,(ex moms)

Hyrförsäkringen kommer automatiskt att debiteras samtliga kunder. Om Ni inte vill att denna försäkring ska gälla er måste Ni tillkänna ge det i hyreskontraktet.

Se mer under fliken Hyresförsäkring.

Hävande

Part har rätt att häva avtalet för det fall motparten gör sig skyldig till avtalsbrott.

Om hyrestagaren ej återlämnar hyresobjektet i avtalad tid eller eljest åsidosätter sina förpliktelser enligt hyresavtalet äger uthyraren rätt att med omedelbar verkan häva avtalet och återta hyresobjektet på hyrestagarens bekostnad.

Om hyrestagaren inte erlägger betalning inom avtalad tid, ställer in sina betalningar, ansöker om företagsrekonstruktion, försätts i konkurs, är uthyraren berättigad att med omedelbar verkan häva avtalet samt återta hyresobjektet på hyrestagarens bekostnad.

Övrigt

Anmärkningskontroll, kreditprövning kan förekomma om så uthyraren önskar.

VARNING!

De maskiner som uthyres kan vara mycket farliga vid felaktig användning.

Vid minsta tveksamhet, begär mer information.

Var nykter, stressa inte, använd skyddsutrustning.

Låt ingen obehörig befinna sig inom arbetsområdet.

Maskinerna/utrustningen får ej användas till annat än ändamålsenligt jobb.

Personer under 18 år får ej använda maskinerna.