Hyresförsäkring

Hyresförsäkring

Under tiden du hyr utrustningen så ansvarar du för det hyrda objektet och därmed för de risker som det utsätts för.

HM Hyr och Maskin AB har i samarbete med Pensum Norrland tagit fram en hyresförsäkring som kan tecknas för hyrda maskiner och utrustning.

Den gör att du har kontroll på skade- och stöldrisken för den hyrda utrustningen. Så länge du vidtar normala åtgärder för att förhindra stöld eller skada är självrisken maximalt 3000 kr + moms.

Om skadan skulle vara lägre än självrisken så debiteras verklig kostnad.

Kostnaden för försäkringsskyddet är 5% av hyresbeloppet.

Hyresförsäkringen kommer automatiskt att debiteras samtliga kunder. Om Ni inte vill att denna försäkring ska gälla er måste Ni tillkänna ge det i hyreskontraktet.

Vad täcker försäkringen?

Försäkringen täcker plötsliga och oförutsedda händelser som stöld, skadegörelse, brand och vattenskada. Försäkringen gäller från det att utrustningen lämnar depån till dess att den är återlämnad, dvs även under transport.Försäkringen gäller i hela Norden.

Vad täcker försäkringen inte?

Följdskador, skador som uppkommer på annan egendom eller personer täcks inte av försäkringen.

Det är enbart skador på den hyrda egendomen som kan ersättas.

Skador som beror vårdslöst handhavande täcks inte heller: ex. skadade luckor, skärmar eller andra chassiedelar,

däckskador, avslitna hydraulslangar och för klotter på utrustning.

Vad krävs av hyrestagaren?

Man skall ha vidtagit rimliga åtgärder för att förhindra stöld eller skada. Åtgärden är beroende av värdet på utrustningen och platsen man är på. Om du är osäker på vad som är en rimlig åtgärd så tala med oss så kan vi berätta. I grunden handlar det om sunt förnuft och att behandla utrustningen som om det vore en egen. Om utrustningen blir stulen, utsatt för skadegörelse, inbrott måste en polisanmälan göras.

Rimliga säkerhetsåtgärder kan exempelvis vara att låsa in verktyg i en verktygsbod med ordentliga lås exempelvis hänglås klass 3 eller 4.

För motordrivna fordon gäller följande:

När fordonet/maskinen lämnas skall fordonet låsas och tändningsnyckeln vara uttagen.

Skopor och tillbehör ska vara fastlåsta eller inlåsta med klass 3 kättinglås.

För skylift ska stödben vara nedfällda vid nattförvaring,

I de fall egendomen är nattförvarad på släpvagn skall släpvagnen vara försedd med av försäkringsgivaren godkänd låsenhet.

OBS! vi rekommenderar inte att nattförvara egendomen på släpvagnar då det är vanligt att egendomen stjäls tillsammans.

Om olyckan är framme

Kontakta HM Hyr och Maskin AB så hjälper vi dig med skadeanmälan.

Även om olyckan skulle vara framme, kan du känna dig trygg med HM Hyr och Maskin AB som hyrespartner.